Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Assistant To Diemen tracht de privacy van alle gebruikers van de website zo volledig mogelijk te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij nemen hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht en verwerken persoonsgegevens o.a. omdat dit voor het verrichten van de aangeboden diensten noodzakelijk is en om met u in contact te kunnen treden.

Assistant To kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Assistant To zal ervoor zorgen dat een verwerkersovereenkomst wordt gesloten en dat deze aan de wettelijke vereisten voldoet. Uw persoonsgegevens kunnen binnen Assistant To gedeeld worden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden.

Een groot deel van de persoonsgegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Onder persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (bijvoorbeeld tijdens een -telefonische- intake of tijdens het contact met een medewerker), maar ook uw IP-adres door gebruik van cookies.

Gegevens kunnen ook worden opgenomen in verband met een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), omdat u ons toestemming verleent of als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld om u te kunnen informeren).

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd, tenzij bewaring nog nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of opdracht.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan onder meer zijn voor het inventariseren van uw vraag of voor het uitvoeren van een opdracht; persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen en of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Persoonlijke gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Wij gebruiken gegevens van clienten van Assistant To, gebruikers van het contactformulier op de website, reserveringsformulier gebruiken op de website, personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Assistant To en bezoekers van onze website.

Links

Voor links naar andere websites dragen wij geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking door deze andere partijen.

Cookies

In het algemeen is het mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Assistant To maakt gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Via onze website wordt een cookie geplaatst door Google (Analytics). Een cookie is een klein bestand dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, zoals via welke website u op onze website terecht bent gekomen, de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt.Google kan deze informatie mogelijk aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.

• Google Plus

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. Leest u de privacyverklaring Google+ (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Google met uw persoonsgegevens doet die Google met deze code verwerkt. ‘

• Facebook
Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te like-en. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Facebook met uw persoonsgegevens doen die Facebook met deze code verwerkt.

• LinkedIn

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te delen via uw LinkedIn netwerk. Leest u de privacyverklaring LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met uw persoonsgegevens doen die LinkedIn met deze code verwerkt.

Wijzigingen

Assistant To behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. De laatste wijziging is van 3 februari 2019.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is WS Advocaten. U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Indien gewenst kan de informatie worden gecorrigeerd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het door ons gehanteerde privacybeleid, neem dat contact met ons op.